Menu
X

Category Archives:

image
8 years ago

Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Olan İş Takipleri

image
8 years ago

Sağlık Bakanlığı GSM Ruhsatı ve Raporları ve İlaç Ruhsatları

image
8 years ago

Çevre Bakanlığı Çed Raporu Emisyon İzni

image
8 years ago

Yabancı Uyruklular İçin Yurtiçi Çalışma İzin Belgesi ve Süre Uzatımı

image
8 years ago

Teşvik Yatırım Belgesi Tahsisi ve Başvuruları

image
8 years ago

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Başvuruları Dahilde İşleme Belgesi Tahsisi

image
8 years ago

Bombus ve Kraliçe Arı İthalatları

.

image
8 years ago

Yem ve Yem Katkıları Beyanname Kontrol Belgesi Müracaatları

.

image
8 years ago

Gıda Ürünleri ve Tarım İlaçları Ruhsatlandırma

.

image
8 years ago

Barkod Başvuruları Muhafiyet Belgesi Tahsisi

.

image
8 years ago

TSE Başvuruları Muhafiyet Belgesi Tahsisi

.

image
8 years ago

Tarım ve Hayvancılıkla İlgili İthalat İhracat Başvuruları

.

image
8 years ago

Marka, Marka Araştırmaları, Patent Başvuruları

MARKA TESCİL BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI

1 ) TİCARET VE HİZMET MARKASI ÖN BİLGİ FORMU

 • Adı Soyadı – Firma Ünvanı
 • Doğum Yeri ve Tarihi ( Şahıslar İçin)
 • Kimlik No. ( Şahıslar İçin)
 • Yazışma Adresi
 • Telefon Faks
 • Vergi Dairesi Adı No
 • Tescili İstenen Markanın Adı
 • Markanın Sınıfı veya Konusu

2 ) MARKA ÖRNEĞİ (1 ADET )

3 ) TİCARET SİCİL GAZETESİ FOTOKOPİSİ

4 ) VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ

5 ) ŞAHIS MÜRACATLARINDA NUFÜS CÜZDANI FOTOKOPİSİ

6 ) VEKALETNAME

7 ) MARKA HARCI

Not : Başvuru Ücretleri ve Harçları Ürün adedine  göre değişmekte olup güncel fiyat ve harçla ilgili bilgileri lütfen bizimle  irtibata geçerek öğreniniz.

MARKA_TESCIL_BELGESI (1)

image
8 years ago

Zirai İlaç ve Gelişim Düzenleyici Ruhsatları, İştigal İzin Belgesi Tahsisi Üretim ve İtalat İzinleri

ZİRAİ İLAÇ İŞTİGAL İZİN BELGESİ BAŞVURU DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN EVRAKLAR

 1. Başvuru sahibinin adı,soyadı ve ünvanı,
 2. Başvuru sahibinin açık adresi,
 3. Pestisit ve benzeri maddelerle ile ilgili faaliyeti olduğuna dair Ticaret sicil Gazetesi
 4. Şirket ise yönetim kurulunun değil ise sorumlunun imza sirküleri,
 5. Ruhsatlandırmadan sorumlu personel ile çalışan diğer teknik personelin sözleşmesi ve fakülte diplomasının onaylı sureti,
 6. İmalatçılar için, Bakanlıktan alınmış bitki koruma ürünlerinin üretim yeri işletme izin belgesi,
 7. Fason üretim yaptırarak imal izni almak isteyenler için , Bakanlıktan üretim izni almış üreticilerle yapılan ve her yıl yenilenen noter onaylı fason üretim sözleşmesi,
 8. İthal ruhsatı almak isteyenler için orijin firmanın yetki mektubu ve imal izninin resmi makamlarca onaylı sureti,
 9. Ruhsatlandırmadan sorumlu kişinin söz konusu firmanın bordrosunda olduğunu gösterir SSK belgesi.
 10. Firmalarca, üreticilere ve ilaç bayilerine teknik hizmette bulunmak üzere Firma Genel Müdürlüğü hariç, ülke genelinde en az 3 farklı coğrafik bölgede bölge müdürlüklerinin oluşturulduğuna dair Maliye Bakanlığından alınacak belge,
 11. Ruhsat sahibi firmalar , 3 farklı coğrafi bölgede ürünlerinin satış ve dağıtımını distribütörler kanalıyla yaptırıyorsa, 3 bölge distribütöründe de aynı şartları taşıdığına dair belge,
 12. Firmalar, bölge müdürlüklerinde , ziraat fakültelerinin; bitki koruma bölümü mezunu , diğer bölümlerinden mezun olup da bitki koruma dalında ihtisas veya doktora yapan veya bu yönetmeliğin yayınlandığı tarih itibariyle bitki koruma konusunda asgari 3 yıl deneyime sahip, en az bir adet ziraat mühendisi çalıştırdığına dair belge
 13. Zirai Mücadele İlaçları İştigal İzin Belgesi başvuru taahhütnamesi.

ZİRAİ İLAÇ İŞTİGAL İZİN BELGESİ BAŞVURU TAAHÜTNAMESİ ( Ek-14)

 1. Zirai mücadele ilaçlarının teknik hususiyetlerine, kullanma, depolama, ambalaj şekillerine riayet edeceğime ve bu işlere vakıf ilişikteki belgelerle adı, adresi, tahsil ve ihtisas durumu bildirilen teknik elemana sahip olduğumu,
 2. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca talep edildiğinde zirai mücadele ilaçlarının durumunu, bulundukları yerleri, fiyatlarını bildireceğimi,
 3. Zirai mücadele ilaçlarını orijinal veya bu vasıftaki ambalajları içinde rutubetsiz, havalı ve her türlü gıda maddelerinden uzak depolarda muhafaza edeceğimi,
 4. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca lüzum gösterilecek cins, miktar ve vasıfta ilaç veya teknik maddeyi imal veya ithal edeceğimi,
 5. Bu işi bıraktığımda durumu, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na yazılı olarak bildireceğimi kabul ve taahhüt ederim.

                                                                                                                                  ADI –SOYADI 

                                                                                                                                                         ADRES-İMZA

 

ZİRAİ MÜCADELEDE KULLANILAN PESTİSİT VE BENZERİ MADDELER DENENEREK RUHSAT MÜRACAAT DOSYASINDA BULUNMASI İSTENEN BELGELER

1- Başvuru Dilekçesi,

2- Müracaatçının Adı ve Adresi,

3- İştigal İzin Belgesi Fotokopisi

4- İthal İlaçlar İçin Orijin Firmanın 5 Yıllık Yetki Belgesi,

5- Ürünün Patentli olup olmadığına dair belge, ( Varsa patent belgesinin fotokopisi )

6- İmal ürünlerde Üretim İzin Belgesi veya Fason Üretim Anlaşma Sözleşmesi,

7- Fiziksel ve Kimyasal Bilgiler

 • Analiz Metodu
 • Kalite Kontrol Datası
 • Formülasyon İmalat Metodu
 • Ürünün spefikasyonu (3 Adet) ( İthal Ürünlerde orijinal ve noter onaylı Türkçe Tercümesi)
 • Teknik Madde Spefikasyonu ( 3Adet ) (İthal ürünlerde orijinal ve noter onaylı Türkçe tercümesi)
 • Gizli Reçete (3 Adet) (İthal ürünlerde orijinal ve noter onaylı Türkçe Tercümesi)

8- Biyolojik Özellikler

 • Biyolojik Deneme Raporları
 • Çalışma Raporu
 • Ruhsatlı Olduğu Ülkelere Ait Etiket Örnekleri

9- Toksikolojik ve Ekotoksikolojik Bilgiler

 • Akut toksisite
 • Kısa süreli toksisite
 • Uzun süreli toksisite
 • Dayanıklılıkla İlgili Çalışmalar

10- Kalıntılar İle İlgili Çalışmalar

 • MRL
 • ADI
 • PHI

11- Etiket Örneği (3 Adet)

 

ZİRAİ MÜCADELEDE KULLANILAN PESTİSİT VE BENZERİ MADDELER EMSALE GÖRE RUHSAT MÜRACAAT DOSYASINDA BULUNMASI İSTENEN BELGELER

 1. Başvuru Dilekçesi,
 2. Müracaatçının Adı ve Adresi,
 3. İştigal İzin Belgesi Fotokopisi
 4. İthal İlaçlar İçin Orijin Firmanın 5 Yıllık Yetki Belgesi,
 5. Ürünün Patentli olup olmadığına dair belge, ( Varsa patent belgesinin fotokopisi )
 6. İmal ürünlerde Üretim İzin Belgesi veya Fason Üretim Anlaşma Sözleşmesi,( …………) formülasyonunda,
 7. 2004 yılı Ocak ayından itibaren ruhsat başvurusunda bulunulacak bitki koruma ürünleri için marka tescil veya marka tescil başvuru belgesinin verilmesi,
 8. Fiziksel ve Kimyasal Bilgiler
  • Ürünün spefikasyonu (3 Adet) ( İthal Ürünlerde orijinal ve noter onaylı Türkçe Tercümesi)
  • Teknik Madde Spefikasyonu ( 3Adet ) (İthal ürünlerde orijinal ve noter onaylı Türkçe tercümesi)
  • Gizli Reçete (3 Adet) (İthal ürünlerde orijinal ve noter onaylı Türkçe Tercümesi
 9. Etiket Örneği ( 3 Adet ),
 10. İthal ilaçlar için Orijin Firmanın Üretici Olduğuna Dair Belge ve Tercümesi,
 11. Müracaatçı firmanın müracaat ettiği aktif madde % si ve formülasyon tipinde başka ruhsat var mı?
 12. İthal ilaçta imalatçı firmanın Türkiye’de başka temsilcisi var mı?
 13. Firmanın üretim izninde bu formülasyon şeklinde üretim izni var mı?

 

Zirai_Ilac_Basvuru_Belgeleri

image
8 years ago

Organik ve Kimyevi Gübre Lisansları Tescilleri Üretim ve İthalat İzinleri

ORGANİK GÜBRE İTHAL İZNİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Profarma Fatura ( Tarih,kaşe ve imzalı- teslim yeri fob/cif olarak belirtilmiş asıl 1 suret)
 2. Analiz Sertifikası aslı ( Tercümeleri yapılmış olacak )
 3. Ağır Metal Analizleri ( Yönetmelikte beyan edilen maksimum değerleri geçmeyecek asıl 1 suret ve Türkçe tercümeleri yapılmış olacak.
 4. Ayrıntılı Üretim Prosesi (Ürün hazırlanırken kullanılan bütün hammadde ve yardımcı maddelerin isimleri açıkça belirtilecek üretim süreci açıkça metin olarak yazılacaktır. Bu belge de asıl ve Türkçe Tercümeli olacak.)
 5. Ürünün menşei ülkede organik gübre olarak pazarlanıp kullanıldığına dair belge. (Üretici firma kendi antetli kağıdına üretmiş olduğu ürünün kendi ülkesinde ve diğer ülkelerde de organik gübre olarak pazarlandığına kullanıldığına ve sizinde bu ürünü Türkiye satmak için yetki verdiğine dair bir yazı yazıp kaşe +imzalı olarak gönderecek.) Türkçe tercümeli
 6. Firmamızın vereceği taahhütname (İthalatçı firma kendi antetli kağıdına ithal edeceği ürünü yalnız tarımsal amaçlı ithal edip, yalnız tarımsal amaçlı satacağına dair bir taahhüt verecek.
 7. Başvuru Dilekçesi

ORGANİK GÜBRE LİSANS BELGESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Başvuru Dilekçesi ( Tarafımızdan hazırlanacaktır.)
 2. Lisans Müracaat Formu ( Tarafımızdan hazırlanacaktır.)
 3. Ticaret Odası Faaliyet Belgesi veya Oda Sicil kaydı 1 Suret asıl
 4. Onaylı Vergi Levhası Sureti (Muhasebeciniz kendi kaşe+imzasını basık aslı gibidir diye onaylayacak.
 5. Fason Üretim Olursa ayrıca Fason İş Sözleşmesi Aslı.

ORGANİK GÜBRE TESCİL BELGESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Başvuru Dilekçesi ( Tarafımızdan hazırlanacaktır.)
 2. Tescil Müracaat Formu ( Tarafımızdan hazırlanacaktır.)
 3. Orijinal Türkçe Etiket (Tarafımızdan hazırlanacaktır.)
 4. Analiz Raporu ve ağır Metal Analizi Asıl
 5. Ayrıntılı Üretim prosesi
 6. İthal tescillerde ise ithalat izni kapatmaları ayrıca gereklidir.

ORGANİK GÜBRE ÜRETİM İZNİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Üretim Tesisimiz için alınacak en az 2. Sınıf G.S.M. Ruhsatı ( Faaliyet konusu içerisinde Organik Gübre Üretimi geçecek. ( Bu belgenin alınamaması halinde ÇED veya ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR belgesi veya üretim tesisleri Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yer alıyor ise O.S.B. Yönetiminden alınacak Organik Gübre Üretimi için olumlu görüş yazısı.
 2. 5 Kişiden fazla işçi istihdam eden kuruluşlardan Kapasite Raporunun Noter Onaylı sureti, 5 Kişiden az çalışan üretim tesislerinde Bağlı bulunulan İl Müdürlüğünden alınacak Organik Gübre Üretimi Uygunluk Belgesinin Aslı.
 3. Ayrıntılı Üretim Prosesi ( Üretmeyi düşünülen ürün ile alakalı.)

KİMYEVİ GÜBRE LİSANS BELGESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Başvuru Dilekçesi ( Tarafımızdan hazırlanacaktır.)
 2. Lisans Müracaat Formu ( Tarafımızdan hazırlanacaktır.)
 3. Ticaret Odası Faaliyet Belgesi veya Oda Sicil kaydı 1 Suret asıl
 4. Onaylı Vergi Levhası Sureti (Muhasebeciniz kendi kaşe+imzasını basık aslı gibidir diye onaylayacak.
 5. Tarım İl Müdürlüğünden alınacak Kimyevi Gübre Üretim Uygunluk Belgesi Aslı.
 6. Fason Üretim Olursa ayrıca Fason İş Sözleşmesi Aslı.

KİMYEVİ GÜBRE TESCİL BELGESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Başvuru Dilekçesi ( Tarafımızdan hazırlanacaktır.)
 2. Tescil Müracaat Formu ( Tarafımızdan hazırlanacaktır.)
 3. Orijinal Türkçe Etiket (Tarafımızdan hazırlanacaktır.2 Suret )
 4. Analiz Raporu Aslı

Gubre_Basvuru_Belgeleri (1)

image
8 years ago

İdari ve Teknik Danışmanlık

MARKA TESCİL BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI

1 ) TİCARET VE HİZMET MARKASI ÖN BİLGİ FORMU

 • Adı Soyadı – Firma Ünvanı
 • Doğum Yeri ve Tarihi ( Şahıslar İçin)
 • Kimlik No. ( Şahıslar İçin)
 • Yazışma Adresi
 • Telefon Faks
 • Vergi Dairesi Adı No
 • Tescili İstenen Markanın Adı
 • Markanın Sınıfı veya Konusu

2 ) MARKA ÖRNEĞİ (1 ADET )

3 ) TİCARET SİCİL GAZETESİ FOTOKOPİSİ

4 ) VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ

5 ) ŞAHIS MÜRACATLARINDA NUFÜS CÜZDANI FOTOKOPİSİ

6 ) VEKALETNAME

7 ) MARKA HARCI

Not : Başvuru Ücretleri ve Harçları Ürün adedine  göre değişmekte olup güncel fiyat ve harçla ilgili bilgileri lütfen bizimle  irtibata geçerek öğreniniz.

MARKA_TESCIL_BELGESI (1)

 

Please activate some Widgets
image
 • Ümit Mahallesi Meksika Caddesi Kökçü Sitesi Alp blok NO:29/1 Ümitköy Ankara
 • 0532 633 83 37
  0312 384 75 51
  0312 384 75 52 (FAX)
 • info@ankaratarimdanismanlik.com
  metinocaktan@ankaratarimdanismanlik.com

  www.ankarayasor.com
  www.06atd.com
Ziyaretçiler
0326926
Visit Today : 111
This Month : 2908
This Year : 27422
Total Visit : 326926
Total Hits : 1360297
Who's Online : 1
Döviz Kurları
Something is wrong